ติดต่อธุรการ-ทะเบียน

ระเบียบปฏิบัติเมื่อมาติดต่อกับฝ่ายธุรการ

 • ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ – ทะเบียน
 • การกรอกข้อมูลต่างๆในใบคำร้อง จะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
 • แผนกทะเบียนเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อผู้อำนวยการและดำเนินการตามคำขอ ดังกล่าว
 • การขอรับเอกสารต่างๆดังแจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง  7 วัน  ( ไม่นับวันหยุดราชการ )
 • รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกทะเบียนจะต้องเป็นรูปถ่ายสี 1 นิ้ว ครึ่ง ( ไม่อัดภาพด้วยระบบโพลารอยด์) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ- นามสกุลด้วยตัวบรรจงชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบ
 • เมื่อมาติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบ ทุกครั้ง

การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
 • ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง  7 วัน ( ไม่นับวันหยุดราชการ )
 • การขอรับเอกสารต่างๆดังแจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง  7 วัน  ( ไม่นับวันหยุดราชการ )

การขอใบรับรองผลการเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบคำร้อง โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ ลงในแบบฟอร์ม แผนกทะเบียนจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้องที่แนบมาสามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง  7 วัน  (ไม่นับวันหยุดราชการ) หรือตามระยะเวลาที่  แผนกทะเบียนกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการ

การลาออกจากการเป็นนักเรียน

 • ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตนเอง
 • ขอรับแบบคำร้องกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจากท่านอาจารย์ใหญ่
 • เตรียมรูปถ่ายสี  1  นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ยื่นแผนกทะเบียนพร้อมกับใบคำร้อง
 • ติดต่อแผนกการเงินเพื่อตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ขอลาออก
 • ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก ในวันรับเอกสาร
 • สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง  7 วัน  ไม่นับวันหยุดราชการ )

หมายเหตุ

 • นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทางแผนกทะเบียนอย่างช้าภายในวันที่ 30  เมษายน ของปีการศึกษานั้นๆถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำร้อง ยื่นต่อทางแผนกทะเบียนของโรงเรียน แต่อย่างใด ให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • ผู้ปกครองคนใดมีความประสงค์ที่จะพานักเรียนออกในภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบภายในสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 2 ก่อนทางโรงเรียนจึงจะออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

 • ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณ โรงเรียน
 • เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือใบลาทำกิจกรรม  ภายนอกโรงเรียนมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ป้อมหน้าประตู