ผู้บริหาร

ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี

ทีปรึกษา

 

นางณัฐฐิรา  ชิวชาวนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

นางนิตยา  ฮวดเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล แผนกสองภาษา

นางสาวอริศรา  อิ่มรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล และประถมต้น แผนกอาเซียน

นางบุญยัง  ตาเสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย แผนกสามัญ

นางสาววริดา เฉลิมพาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับมัธยม แผนกสามัญและสองภาษา

 


นางสาวยุพิน อยู่เพ็ชร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถมต้น แผนกสองภาษา

นางสาวสุนิตย์ อาษาจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถมปลาย แผนกสองภาษา