ผู้บริหาร

ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี

ทีปรึกษา

นางณัฐฐิรา  ชิวชาวนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

 

นางนิตยา  ฮวดเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และวิชาการระดับอนุบาล

นางสาวอริศรา  อิ่มรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล

นางบุญยัง  ตาเสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถม แผนกสองภาษา

 

 

นางสาววริดา เฉลิมพาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับมัธยม แผนกสามัญและสองภาษา