ผู้บริหาร

นางสาวศุภวรรณ  หลำผาสุข

ทีปรึกษา

 

นางสาวอารี โพธิ์สุพรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

 

นางนิตยา  ฮวดเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล แผนกสองภาษา

 

 

นางสาวอริศรา  อิ่มรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล แผนกสามัญ

นางบุญยัง  ตาเสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถม แผนกสองภาษา

 

 

นางสาวดารารัตน์  บัวโพช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถม แผนกสามัญ