ผู้บริหาร

ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี

ทีปรึกษา

นางณัฐฐิรา  ชิวชาวนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

 

นางนิตยา  ฮวดเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และวิชาการระดับอนุบาล

นางสาวอริศรา  อิ่มรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล

นางบุญยัง  ตาเสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถม แผนกสองภาษา

นางสาวดารารัตน์  บัวโพช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับประถม แผนกสามัญ

 

 

นางสาววริดา เฉลิมพาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการระดับมัธยม แผนกสามัญและสองภาษา