เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมอบรมความรู้ความเข้าใจ

การจัดทำบมความ และวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โครงการขันเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อหลัก

โดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *