ประวัติโรงเรียน

School History

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ตั้งอยู่เลขที่ 169  หมู่ที่ 4  ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  73000 ก่อตั้งโดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล ในนามบริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่27 เมษายน พ.ศ.2554  บนเนื้อที่ 49 ไร่ 65 ตารางวา  มีอาคารหลังที่ 1 จำนวน 7 ชั้น  จำนวน 60 ห้อง

เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2554   ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชั้นละ 4 ห้อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นละ 2 ห้อง

ในปีการศึกษา 2555 ทำการเพิ่มหลักสูตร  ช่วงชั้นที่ 3  ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) แผนกสามัญ และแผนกสองภาษา จำนวน 12 ห้อง

ปี พ.ศ.2556 โรงเรียนได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกจนมีเนื้อที่เป็น 80 ไร่ 5 ตารางวา ทางด้านหลังของพื้นที่เดิมและมีอาคารเรียนหลังที่ 2 จำนวน 5 ชั้น จำนวน 27 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2557  ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)ได้ขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นละ 3 ห้อง  และให้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นปีละชั้นตามลำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6